KASTRATI

MOTOR - GJENERATOR TË INSTALUAR CUMMINS 110 KVA + 28 KVA
×