KASTRATI

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR CUMMINS 110 KVA + 28 KVA
×