PROKURORIA E PËRGJITHSHME

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR TEKSAN 275KVA + 50 KVA + UPS 160 KVA
×